u := [1,0,0]: v := [1,1,1]: w := [1,2,s]: tsp := dotprod(u,crossprod(v,w)); s = 2: