; ; ; ; ; ; u := vector([u1,u2,u3]); v := vector([v1,v2,v3]); uDOTv := innerprod(u,v); ; ; ; ;